Metodika

V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které se týkají administrativy odboru, práce s IS, metodiku pro dotační řízení, případně další dokumenty.

 

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT INTER-EXCELLENCE najdete na těchto stránkách MŠMT

Soubory ke stažení najdete v kapitole KE STAŽENÍ vlevo.

 

UCHAZEČ - je organizace, která se uchází o podporu; její statutární zástupce (ředitel, rektor) podepisuje návrh a cokoliv dalšího

PŘIJEMCE - je organizace, která byla UCHAZEČ a byla úspěšná; tj. všichni úspěšní UCHAZEČI se nám okamžikem podpoření změní na PŘÍJEMCE

ŘEŠITEL - vedoucí projektu, neboli osoba, která je uchazeči zodpovědná za řešení (=vedoucí projektu, ale nepodepisuje nic)

DALŠÍ ÚČASTNÍK - je organizace, která se spolupodílí na projektu

DALŠÍ ŘEŠITEL - je vedoucí týmu dalšího účastníka

ÚČELOVÁ PODPORA - prostředky, o které se hraje

 

vyhněme se obecně těmto pojmům (napadlo mě ještě pár dalších, tak je přidám):

HLAVNÍ ŘEŠITEL - není nutné; vedoucí celého projektu je zkrátka řešitel

ÚČASTNÍK - rozumím jeho obecnému použití, ale je to matoucí; pokusme se minimalizovat na nejnižší možnou míru; ve skutečnosti jsou ty další organizace spíše podružné; hlavní tíha všeho je v soutěži na uchazeči; je tedy pro nás výhodné rovnou rozlišovat, koho větou myslíme

DOTACE - to není vhodný pojem; protože na účelovou podporu máme speciální zákon; pojem podpora je čistší

VÝZVA - v INTER-ACTION nikdy nepoužívejme slovo výzva; vhodným ekvivalentem je veřejná soutěž

ŽADATEL - v INTER-ACTION rovněž nikdy; vždy jen uchazeč (žadatel by byla legislativní chyba)

 

k jiným pojmům

SUBJEKT - to mi vlastně nevadí, je hodně abstraktní, ale organizace je asi lepší (to samé platí pro INSTITUCE)

UŽIVATEL - začínám v dokumentech používat jako uživatele ISIX (tj. toho, kdo s ISIX pracuje, kdo tam projekt vkládá; to bude v souladu s oborovými zvyklostmi v drtivé míře (hádám 90%) řešitel, ale nemusí zcela nutně

 

METODIKA – PROGRAM INTER-EXCELLENCE & ISIX

1            ÚVOD

1.1         SPOLEČNÉ PRINCIPY PRO PRÁCI SE SYSTÉMEM ISIX

1.2         VEŘEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH V SYSTÉMU ISIX

1.3         ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT V SYSTÉMU ISIX 

2            NÁVRH PROJEKTU PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ V PODPROGRAMU INTER-ACTION

2.1         NÁVRH PROJEKTU

2.2         PŘÍLOHY

2.3         PODPISOVÁ STRANA

3            PROJEKT V SYSTÉMU ISIX V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

 

 

1            ÚVOD

Informační systém programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) slouží ke správě projektů vědeckého výzkumu, vývoje a inovací v programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „Program“) v různých fázích jejich životního cyklu.

Systém ISIX je tedy určen obecně pro výměnu informací o projektu mezi poskytovatelem účelové podpory tj. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a uchazečem/příjemcem; slouží poskytovateli jako platforma pro realizaci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“ ve všech jejích fázích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) a je určen ke shromažďování všech nutných informací i v průběhu řešení (podpořených) projektů.

 

Systém ISIX byl vytvořen s cílem usnadnit a zefektivnit správu dat souvisejících s administrací výzkumných projektů na straně MŠMT; dále pak zamezit duplicitním datovým tokům a tak snížit objem předávaných dat při zachování jejich informační hodnoty; a především zpřehlednit požadavky kladené na uchazeče/příjemce a snížit tak formální náročnost pro uživatele a v důsledku i chybovost v návrzích.

 

1.1         Společné principy pro práci se systémem ISIX

Systém ISIX je dispozici všem oprávněným uchazečům o poskytnutí účelové podpory na základě registrace na hlavní stránce. Zájemcům o registraci, stejně jako registrovaným uživatelům systému ISIX (dále jen „uživatel“) je dispozici formální podpora v sekci METODIKA (zde) a technická podpora v sekci NÁPOVĚDA. Složitější problémy technického charakteru je možné řešit s administrátory systému přes HELPDESK, před takovým krokem žádáme uživatele o konzultaci všech zmíněných materiálů a také sekce NÁPOVĚDA > FAQ – často kladené dotazy.

 

Účet uživatele je možno využít pro účast ve všech vyhlášených veřejných soutěžích, u nichž zadávací dokumentace stanoví jako způsob podání návrhů systém ISIX, pro využití v další veřejné soutěži jej není třeba vytvářet znovu.

Registrace do systému ISIS je možná bez omezení, nicméně návrhy projektů do konkrétního podprogramu a veřejné soutěže je možno vkládat pouze v době běžící soutěžní lhůty (ode dne následujícího po dni vyhlášení veřejné soutěže do dne ukončení přijímání návrhů projektů). Příjemcům podpory, resp. jejich registrovaným uživatelům je v průběhu řešení projektu systém ISIX k dispozici stále.

 

Informace jsou do systému ISIX předávány skrze webové rozhraní, není-li zadávací dokumentací či přímo systémem ISIX požadováno jinak. V takovém případě se jedná především o požadované dokumenty ve formátu DOCX či PDF, nahrávané na příslušná místa v systému ISIX či předávané jiným definovaným způsobem. Vzory a formuláře jsou dostupné v sekci METODIKA > KE STAŽENÍ   

 

1.2         Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v systému ISIX

Žádostí o poskytnutí účelové podpory na realizaci projektu v Programu je v souladu s §17 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. návrh projektu. V souladu s §17 odst. 2 písm. e a odst. 3 zákona 130/2002 Sb. stanovují poskytovatel způsob zpracování a podání návrhu projektu. Stanoví-li zadávací dokumentace vyhlášené veřejné soutěže jako způsob zpracování a podání návrhu systém ISIX, je uchazeč v dané soutěži povinen jej využít.

Jednotlivé veřejné soutěže se v souladu se zadávací dokumentaci mohou od sebe lišit, případnou změnu reflektuje i systém ISIX, na změnu nicméně nebude jmenovitě upozorňovat. Uchazečům ve veřejné soutěži vždy doporučujeme důsledné seznámení se zadávací dokumentací konkrétní veřejné soutěže.

 

1.3         Zpracování osobních dat v systému ISIX

Osobní data jsou do systému ISIX vložena uživatelem a doplněna o Souhlas se zpracováním osobních údajů, který je povinnou přílohou každého projektu. Všechna získaná data a dokumenty jsou v systému ISIX uložena pouze po nezbytně dlouhou dobu.

 

2            NÁVRH PROJEKTU PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ V PODPROGRAMU INTER-ACTION

Veřejné soutěže LTAUSA21 a LTASK21 vyhlášené v roce 2020 jsou pilotními veřejnými soutěžemi provedenými prostřednictvím systému ISIX v souladu s jejich zadávací dokumentací.

Následující přehled provádí postupem podání žádosti a poskytuje stručný komentář k druhům vkládaných dat. Upozorňujeme, že přehled popisuje společné aspekty Návrhu projektu v podprogramu INTER-ACTION, jednotlivé soutěže se svými konkrétními požadavky se v řadě ohledů mohou lišit. Všechny požadavky na uchazeče ve veřejné soutěži jsou zpracovány ve zveřejněné zadávací dokumentaci podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb., MŠMT nenese zodpovědnost za neseznámení se s tímto dokumentem a z toho plynoucí možné formální nedostatky projektu.

 

2.1         Návrh Projektu

V následující části je komentován výběr dat předávaných skrze webové rozhraní do systému ISIX. Povinným přílohám jsou věnovány kapitoly následující. Následující text předpokládá, že uživatel je řádně zaregistrován do systému (návod případně v sekci NÁPOVĚDA) a do systému přihlášen. …

 

ZALOŽIT NOVÝ PROJEKT              Volba umožňuje uživateli založit projekt v jedné z aktuálně otevřených veřejných soutěží v některém z podprogramů. Zadáním názvu projektu je projekt založen a dále (až do podání) veden jako „OTEVŘENÝ“

ROZPRACOVANÉ PROJEKTY        Zde jsou vidět projekty, které má přihlášený uživatel rozpracované (tj. jsou stále vedené jako „OTEVŘENÉ“) a to i v různých soutěžích v rámci programu. Evidenční číslo projektu je automaticky generované, unikátní a v případě úspěšné žádosti bude odpovídat Identifikačnímu kódu v IS VaVaI.

Volba SMAZAT projekt ze systému bezezbytku odstraní.

Volba EDITOVAT umožní dále pracovat na vkládání dat do systému ISIX při přípravě Návrhu projektu

 

 

ZKONTROLUJTE SI:

 

1. Číslo účtu určeného pro přijetí účelové podpory je u VVŠ a AV vedeno u ČNB (koncovka 0710)

 

 

 

 

2.2         Přílohy

Tato část systému ISIX slouží k nahrávání příloh, tedy ucelených souborů ve formát PDF a DOCX.

Pokud si přejete nahrát k jedné kategorii příloh dva dokumenty, nahrajte nejprve první soubor, zvolte tlačítko ULOŽIT na spodním okraji stránky a poté vám bude umožněno nahrát další soubor.

 

2.3         Podpisová strana

Podpisová strana je samostatný dokument, který je (řádně vyplněn v plné shodě se samotným Návrhem projektu v systému ISIX a potvrzen statutárním orgánem uchazeče) ve formátu PDF připojen uchazečem (prostřednictvím uživatele) k návrhu projektu jako Příloha 1. Upozorňujeme na značnou důležitost této přílohy a jejího správného vyplnění; absence této přílohy bude důvodem pro vyřazení Návrhu projektu z veřejné soutěže.

Podpisem a razítkem na Podpisové straně potvrzuje statutární zástupce uchazeče, že je seznámen s navrhovaným projektem a souhlasí s jeho zařazením do veřejné soutěže. Způsob tvorby Návrhu projektu před jeho podáním (a tedy mj. i seznámení statutárního orgánu s Návrhem projektu) je interním postupem uchazeče a MŠMT v žádném ohledu neovlivňuje jeho formu ani průběh.   

Formou stvrzení Podpisové strany učiněno prohlášení o motivačním účinku, které je jednou z podmínek účasti ve veřejné soutěži v podprogramu INTER-ACTION.

 

Formulář podpisové strany Návrhu projektu je k dispozici v sekci METODIKA > KE STAŽENÍ   

 

ZKONTROLUJTE SI:

1. Podpisovou stranu podepsal ten, kdo je k tomu oprávněn (pozn. statutárním zástupcem VVŠ je výhradně rektor VŠ, nikoliv děkan fakulty).

2. V případě, že je tato pravomoc statutárním orgánem delegována na někoho jiného nebo je podpis činěn v zastoupení, je jako povinná příloha k Návrhu projektu připojena Plná moc danou osobu k takovému kroku zmocňující.

3. Údaje na podpisové straně jsou zcela shodné s údaji v Návrhu projektu v systému ISIX 

4. Podpisová strana je řádně nahrána jako Příloha v systému ISIX

 

3            PROJEKT V SYSTÉMU ISIX V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ